Kamu alacağı anlamına gelen “Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:
Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Amme Alacakları Tecil Zammı Oranı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48.maddesi ile Bakanlığa verilen yetkiye istinaden, yıllık %19 olarak uygulanmaktadır. Tecil faizi oranı 21.10.2010 tarihinden itibaren yıllık %12 olarak belirlenmiştir.
Buna göre; 21.10.2010 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %12 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
21.10.2010 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 21.10.2010 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, 21.10.2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) de yıllık %12 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
Aynı şekilde, 21.10.2010 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21.10.2010 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 21.10.2010 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %12 oranında tecil faizi uygulanacaktır
Diğer taraftan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6. maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi kapsamında tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar için; anılan madde hükümlerine göre tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21.10.2010 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 21.10.2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (12/6=)%2 oranında yıllık tecil faizi uygulanacaktır.
Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.
Amme Alacakları Gecikme Zammı

19.10.2010 tarih ve 2010/56 sayılı Vergi sirkülerimiz ile sizlere duyurmuş olduğumuz üzere 19.10.2010 tarih ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/965 sayılı BKK ile 19.10.2010 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesinin birinci fıkrasında yer alan %1,95 gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmişti.
Buna göre, 19.10.2010 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 19.102.010 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında ve Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 19.10.2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (1,40/100/30=)0,000467 olarak uygulanacaktır.
Limited Şirketlerinin Amme Borçları
Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. (Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. (Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur
Amme Alacakları Kapsamına Giren Borçlar Nelerdir?

1-Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli alacakları
2- Bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları
3- İdarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları,
4- Mahiyetleri ne olursa olsun, çeşitli kanunlarda 6183 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği belirtilen alacaklar,
5- Mahiyetleri ne olursa olsun, özel kanunlarında 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edileceği belirtilen alacaklar, hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
6- Söz konusu kamu alacaklarının takip masrafları, hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
6183 sayılı Kanunun 3′üncü maddesinde;
Para cezaları; adli ve idari para cezaları şeklinde,
Takip masrafları ise; cebri icradan kaynaklanan işlemler sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderler şeklinde tanımlanmıştır.